NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ


Koncepce:

Varhany byly v minulosti výrazně napadeny červotočem, který poškodil zejména vzdušnice, píšťalový fond a část traktury. Nejproblematičtější jsou četná poškození srdce varhan – vzdušnic, kde navíc přistoupilo poškození vlivem klimatických změn. I když byla plánovaná generální oprava v 40. a 50. letech 20. stol., nikdy k ní nedošlo. U varhan se zásuvkovou vzdušnicí je obvykle nutná generální oprava zhruba jednou za 100-150 let. Ostatní poškození – píšťaly, traktura, hrací stůl atd. nejsou tak závažné, i když rovněž omezují využití a funkci nástroje a je nutné je odstranit.
Poškození vzdušnic je takového rozsahu, že je nelze odstranit ambulantní opravou bez demontáže píšťalového fondu, odpojení traktury a vyjmutí vzdušnic.
Proto navrhujeme opravu v rozsahu generální opravy s tím, že nedojde ke změnám stávajícího systému (vzdušnice, traktura) ani dispozice.
Oprava menšího rozsahu (např. jenom oprava traktury, další provizorní zatěsnění vzdušnic, dílčí oprava píšťal atd.) by byla dle našeho mínění neúčelná a neekonomická. Práce lze provést po etapách (manuál, positiv, pedál) při alespoň částečné funkci nástroje, kompletní odstávku nástroje bude ale vyžadovat oprava hracího stolu, vzduchotechniky a částečně i traktury.

Orientační návrh prací na varhanním stroji:

 • Veškeré dřevěné díly stroje budou po rozebrání nástroje převezeny k ozáření na specializované pracoviště.

  • Varhanní skříň

   1. Po demontáži varhan bude skříň očištěna z vnitřní i vnější strany a konzervována proti dřevokaznému hmyzu. Odstraní se provizorní připevňovací prvky (hřebíky, vruty, obrtlíky atd.), vyspraví se poškozená místa, opraví se výplně a knaky na nich
   2. Varhanář nebude zasahovat do polychromie skříní včetně řezeb a figurální výzdoby, pokud bude zájem obnovit polychromii skříní, bude vypracován samostatný záměr na její obnovu a podána samostatná žádost o závazné stanovisko.

   Hrací stůl

   1. Umytí celého tělesa stávajícího hracího stolu a ošetření proti dřevokaznému hmyzu jako u varhanní skříně.
   2. Varhanářská firma provede pouze truhlářské vyspravení hracího stolu.
   3. Provést restaurování manuálových klaviatur, očištění vodicích šteftů, výměna filcových dorazů, vymezení bočních vůlí, atd. Opraveny a petrifikovány budou pakny, zejména spodního manuálu, které jsou zle poškozeny červotočem.
   4. Provést restaurování stávající pedálové klaviatury (očistit klávesy, konzervovat proti dřevokaznému hmyzu, vyložit pouzdra v průchodech kláves rámem klaviatury, apod.). Ošlapané tasty vyspravit (seříznutí, doplnění na původní výšku). Kontrola, ev. výměna per.
   5. Vymezit chod pedálových kláves, regulace klaviatur.
   6. Vysadit spodní nášlapnou stranu výplně nad pedálnicí.
   7. Rejstříková manubria budou ponechána včetně popisků na štítcích, pouze se očistí, doplní se stylově chybějící porcelánový štítek Quintbassu dle jiných Predigerových varhan.
   8. Vyspravit stávající lavici, notový pult.

   Rejstříková dispozice

   1. ponechá se stávající

   Traktura

   1. Vyčistit všechny abstrakty, prohlédnout jejich stav, nalomené vyměnit, snažit se o zachování co jejich největšího počtu.
   2. Dřevěné abstrakty umýt vlhkým hadrem, dát pozor aby se při čištění nezlomily.
   3. Všechny dřevěné části po očištění konzervovat roztokem proti dřevokaznému hmyzu několikanásobným nátěrem.
   4. Vyčistit všechno kování, konzervovat, nalomené vyměnit ve stejném materiálu a tvaru.
   5. Zkontrolovat stav všech regulačních matiček a zajistit, aby se mohly volně otáčet na šteftech se závitem.
   6. Prohlédnout úhelníkové lišty s úhelníky, zajistit jejich volný chod, konzervovat.
   7. Rozebrat hřídelové desky, zkontrolovat všechny kameny, poškozené červotočem nahradit replikou, zkorodované osičky hřídelek vyměnit, vymezit vůle.
   8. Prohlédnout vodicí hřebeny, konzervovat dřevěné části, případně doplnit vodicí rozhrádky.
   9. U rejstříkové traktury prohlédnout všechny osičky, konzervovat. O jejich případné výměně bude rozhodnuto až po detailním rozebrání.

   Vzdušnice

   1. Sejmout všechny píšťalnice, lavičky a stojánky.
   2. Píšťalnice, lavičky a stojánky se umyjí, truhlářsky vyspraví, konzervují roztokem proti dřevokaznému hmyzu a petrifikují.
   3. Vzdušnice budou vyjmuty a opraveny dílensky.
   4. Odklíží se veškeré papírové a kožené polepy, prověří se veškeré ucpávky, všechny praskliny se vyšpánují, vytmelí a zbrousí.
   5. Poškozené části budou v minimálně možné míře odříznuty a doklíženy novým materiálem.
   6. Špunty a přepážky budou dle možností zachovány, rozpadlé vysazeny novým dřevem, nové okožení drah zásuvek.
   7. Ventily budou srovnány a nově okoženy, stejně tak nové pulpety ve dně ventilové komory.
   8. Prověří se stávající kování ve ventilové komoře, očka, štefty, spojovací drát mezi ventilem a kováním tónového abstraktu. Kování se odrezí a konzervuje, nalomené vymění, doplní se chybějící či vadná pera, která se stejnoměrně vypruží.
   9. Nové okožení deklů ventilové komory, nové pojistné uzávěry na místo červotočem poškozených.

   Píšťaly

   1. Nejprve bude provedena důkladná inventarizace píšťalového fondu po rozebrání.
   2. Veškeré deformace kovových píšťal budou vyrovnány na formách, trhliny a praskliny přeletovány, horní ústí píšťal vyrovnány.
   3. Po prohlédnutí celého píšťalového fondu, odsouhlasení výšky ladění bude rozhodnuto, zda se ponechají nepůvodní vyřezané ladičky či zda bude obnoveno ladění „na stimmhorn“ u všech píšťal. Prospektové cínové píšťaly se omyjí vlažnou vodou bez dalšího leštění, aby nedošlo ke ztržení ochranné vrstvy.
   4. U všech dřevěných manuálových i pedálových registrů bude učiněn pokus odstranit šetrnou cestou nátěr z píšťal a provede se jejich konzervace, petrifikace, truhlářská oprava vyštípaných míst, tmelení výletových otvorů atd.
   5. U krytých píšťal se provede nové okožení zátek, u otevřených píšťal se použijí buď Sn ladicí plechy v zářezu, nebo ladicí dřevěné klínky (bude rozhodnuto později po demontáži píšťal).
   6. Bude snaha o zachování co největšího množství původního materiálu, zničené části vysazeny novým dřevem, nohy nahrazeny kopiemi, atd. Pouze v případě tak silného poškození, že nebude možné původní píšťaly zachovat v hratelném stavu se přistoupí k náhradě replikou.
   7. Nepůvodní píšťaly Krytu 8´ z positivu budou nahrazeny restaurovanými píšťalami deponovanými nyní ve skříni na kruchtě.

   Vzduchové hospodářství

   1. Bude rekonstruována soustava tří klínových měchů dle Predigerova vzoru (je jich více dochováno). Zda se použije torzo konstrukce, bude rozhodnuto po rozebrání nástroje. Rozměry jednotlivých klínových měchů dle Predigerem uvedených údajů.
   2. Všechny vzduchovody budou rozebrány, vyčištěny, důkladně konzervovány, případně petrifikovány. Původní části budou znovu použity, nedochované části budou rekonstruovány.
   3. O definitivní výši tlaku vzduchu bude rozhodnuto v rámci kontrolních dnů.

   Intonace a ladění

   1. Intonace píšťal bude provedena stylově dle Predigerova stylu (na nízký tlak a plný přítok vzduchu).
   2. Při intonaci se odstraní pouze všechny defekty v nasazování a ozevu píšťal, vyrovná se síla v průběhu celého rejstříku.
   3. Výška ladění a temperatura bude upřesněna během restaurování.

   Ostatní práce

   1. Během prací provádět důkladnou dokumentaci včetně fotodokumentace, opsat a ofotografovat všechny zápisy nalezené až po demontáži vzdušnic a píšťal na varhanní skříni.
   2. Popsat všechny prováděné úkony během restaurování včetně seznamu použitých konzervačních, petrifikačních aj. prostředků.
   3. Při kolaudaci restaurovaného nástroje předložit podrobnou restaurátorskou zprávu s vyčerpávajícím popisem všech úkonů, včetně fotodokumentace.

   Uvedený výčet prací neobsahuje všechny potřebné úkony a je nutno jej brát jako orientační. Některá poškození bude možné zjistit až po rozebrání nástroje, řada otázek se bude řešit až v průběhu restaurování v rámci odborného dohledu.
   Současně s restaurováním varhan bude vydrhnuta a konzervována podlaha kruchty.

   Návrh technologických metod a materiálů

   Budou použity jen technologie a materiály schválené pro restaurování památek.
   1. Ošetření Lg komponent: šetrné očištění mechanické, suchou parou
   2. Likvidace dřevokazného hmyzu

    Ozáření γ zářením na specializovaném pracovišti

   1. Chemická likvidace a preventivní konzervace - Lignofix - Varhany III, event. aktuální atestovaný prostředek svým složením reagující na zjištěnou rezistenci dřevokaz. hmyzu. Ředění v lihu v doporučené koncentraci (obvykle 1:19)
    Způsob aplikace: vnitřní plochy skříně, hracího stolu, vzduchovody, měchy - několikanásobným nátěrem po předchozí mechanické očistě, v případě Lg píšťal po předchozím sejmutí bolusové barvy. Aplikace na podlahu - postřikem. Části, které nebude možno ponořit, budou ošetřeny injektáží.
   1. Petrifikace bude provedena opakovanou lázní v akrylátové pryskyřici (Solakryl BT), event. s přísadou Lignofixu
   2. Lepení: kostní, kožní klihy, disperzní lepidla
   3. Tmelení: akrylátová pasta HB, voskový tónovací tmel, atd.
   4. Konzervace kovových mechanických částí: po předchozím šetrném mechanickém očištění tanátování, ev. zinkochromátování
   5. Ošetření prospektových píšťal - mikrokrystalický vosk